Navratri Fifth Day – Skandamata

May 24, 2024

Skandamata is the fifth form of the nine forms of Durga. Sakandamata is worshiped and worshiped on the fifth day of Navratri festival. All the devotees worship and worship Skandamata on this day. The fifth day of Navratri worship has been described as having great significance in the scriptures. All the external activities and mental tendencies of the seeker whose mind is situated in this chakra disappear. They are moving towards the form of pure consciousness.

Skandamata Form

The Maa who opens the doors of salvation is the ultimate source of happiness. Goddess fulfills all the wishes of their devotees. Skandamata has four arms. Skandamata is holding Skanda in her lap with her right upper arm. There is a lotus flower on the other hand. On the left side, the upper arm is in Varadamudra and the lower arm has a lotus flower. Sakandamata sits on a lotus seat. That is why she is also called Padmasana Devi. Her rider is a lion.

Lord Skanda is also known as ‘Kumar Kartikeya’. He became the commander of the gods in the famous Devasur battle. In the Puranas, his glory has been described by calling him Kumar and Shakti. Due to her being the mother of Lord Skanda, this form of Mother Durga is known as Skandamata.

Story of Skandamata

Skandamata, the fifth form of Maa Durga, is worshiped as the mother of Kumar Kartikeya, the commander of the gods. Kumar Kartikeya has been called Sanat-Kumar, or Skanda Kumar in the texts. Goddess Skanda Mata is Himalaya’s daughter Parvati, she is known by the names Maheshwari and Gauri. She is called Parvati because she is the daughter of the mountain king, she is called Maheshwari because she is the wife of Mahadev, and because of her fair complexion, she is worshiped by the name of Goddess Gauri. Mother loves her son more, hence mother likes to be addressed with her son’s name. Those devotees who worship this form of Mother Goddess, the Goddess showers love on them like her own son.

Skandmata herself is called Parvati, Maheshwari, and Gauri. The goddess was named Skandmata because she was the mother of Skandkumar. Skandamata form of Goddess is the destroyer of demons.

Once a terrible demon named Tarakasura did penance and asked Lord Brahma for the boon of invincible life so that he would never die. But when Brahma ji said that whoever has come into this world has to go one day or the other. So Tarakasura said that if he dies, it will be at the hands of Shiva’s son. Brahma said this will happen. Tarakasura thought that Shankar ji would never marry, nor would he ever have a son, nor would he ever die, but who can avoid it?

Tarakasura, considering himself invincible, started creating havoc in the world. Then all the gods ran to Lord Shankar and said, Lord! Tarakasura has created havoc in the entire universe. If you do not marry, Tarakasura cannot end. At the request of the gods, Shankar ji took physical form and married Parvati. A son was born to Shiva and Parvati, whose name was Kartikeya. Kartikeya’s name is also Skandkumar. Skandkumar saved the world from tyranny by killing Tarakasura. Goddess Parvati was named Skandamata because she was the Goddess of Skandkumar. If Skandmata is pleased then evil powers cannot do any harm to the devotees. By this worship of the Goddess, even impossible tasks become possible.

Maa Skandamata Puja Vidhi

On the fifth day of Navratri, wake up early in the morning, take a bath, and wear yellow clothes. After this, during the puja, invoke Goddess Skandamata with a red flower in your hand. In the worship of Goddess, offer Akshat, Batasha, betel leaves, betel nut, clove incense, red flowers, etc. to her. Apart from this, you can also offer bananas or things made from bananas like banana halwa to Goddess Skandamata. At the end of the puja, perform Aarti of Mata and chant her mantras.

Maa Skandamata Mantra

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

Worship Mantra of Maa Skandamata

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।

सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम्॥

धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम्।

अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम्॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम्।

कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम्॥

Maa Skandamata Stotra

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।

समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम्॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।

ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्॥

महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम्।

सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम्॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।

मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम्॥

नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।

सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम्॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्।

शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्

तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम्।

सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम्॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम्।

प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम्॥

स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम्।

अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥

पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम्।

जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम्॥

Maa Skandamata Kavach Path

ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्मघरापरा।

हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेययुता॥

श्री हीं हुं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा।

सर्वांग में सदा पातु स्कन्धमाता पुत्रप्रदा॥

वाणंवपणमृते हुं फ्ट बीज समन्विता।

उत्तरस्या तथाग्नेव वारुणे नैॠतेअवतु॥

इन्द्राणां भैरवी चैवासितांगी च संहारिणी।

सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै॥

Maa Skandamata Aarti

नवरात्रि में पञ्चम स्कन्द माँ महारानी।

इनके ममता स्वरूप को ध्याये ध्यानी ग्यानी।।ॐ जय माँ स्कंद…..

कार्तिकेय को गोद के करती अनोखा प्यार।

अपनी शक्ति देकर करे रक्त संचार।।ॐ जय माँ स्कंद…..

भूरे सिंह पर बैठकर मंद-मंद मुस्काये।

कमल के आसन बैठी शोभा वरणी ना जाए।।ॐ जय माँ स्कंद…..

आशीर्वाद की मुद्रा मन में भरे उमंग।

कीर्तन करता दास से छोड़ के नाम का रंग।।ॐ जय माँ स्कंद…..

जैसे रूठे बालक की सुनती आप पुकार।

मुझको भी वो प्यार दो मत करना इन्कार।।ॐ जय माँ स्कंद…..

Wrapping Up

Skandamata is worshiped on the fifth day of Navratri. The fifth form of Maa Durga is called Skandamata. By worshiping Skandamata, the embodiment of love and affection, the wish of having a child is fulfilled and the mother grants longevity to your children. Regarding Skandamata, it is said in Bhagwati Purana that worshiping Skandamata on the fifth day of Navratri leads to knowledge and auspicious results. If you want to know more about the Navratri fifth day then you can take an online astrology consultation.

Recent Posts

Astrology
31 October Birthday: Personality, Zodiac, Love, Career, And Health

31 October Birthday: Personality, Zodiac, Love, Career, And Health

Scorpios born on October 31st have a keen sense of intuition, you show a keen interest in mysticism and the occult. Your natural abilities may lead you to healing...

Read More
Astrology
30 October Birthday: Personality, Zodiac, Love, Career, And Health

30 October Birthday: Personality, Zodiac, Love, Career, And Health

People born on October 30 are equipped with a strong inner compass that can guide you through life's ups and downs. The main thing is to learn to listen to it and trust...

Read More
Astrology
29 October Birthday: Personality, Zodiac, Love, Career, And Health

29 October Birthday: Personality, Zodiac, Love, Career, And Health

People born on October 29 stay away from the spotlight, preferring to go into the world from the sidelines. You observe, you listen, you analyze – always looking for a ...

Read More

Get the right guidance with Personalised Report

Buy Now